خانه / کمک های نقدی (حساب های بانکی)

کمک های نقدی (حساب های بانکی)

حساب هـای مشـارکت مـردمی «موسسه خیریه نیک آفرینان غدیر»

ردیف
بانک
شماره کارت
شماره حساب
***
آسان پرداخت
۵۷۸۰۵۱#*۴*۷۳۳*
 –
۱
بانک سرمایه
۶۳۹۶۰۷۱۱۰۰۲۰۳۲۹۸
۲۶۱۱۲۸۰۶
۲
بانک ملت
۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۷۲۰۳۹
۴۱۷۴۰۹۰۲۵۲
۳
بانک پاسارگارد 
۵۰۲۲۲۹۱۹۰۰۰۲۹۷۲۷
۴۰۵۸۱۰۰۱۰۷۰۰۷۰۰۱
۴
بانک سپه
۵۸۹۲۱۰۱۱۴۰۲۰۰۱۸۵
۲۰۰۰۸۰۰۳۸۲۲۰۴

 

ردیف
بانک
شماره شبا
۱
بانک سرمایه
IR150580106401122442244001
۲
بانک ملت
IR940120020000004174090252
۳
بانک انصار
IR710570040581010700700101
۴
بانک سپه
IR620150000002000800382204

 

فرم ثبت فیش های واریزی:

[contact-form-7 id=”815″ title=”فرم اعلام و ثبت واریزی ها”]